نمونه دادخواست خانواده

1-موضوع الزام به تمکین

تعیین خواسته:تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین

دلایل و منضمات دادخواست: 1-اظهار نامه به شماره……2-عقد نامه 3-شهادت نامه شهود

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب به موجب عقد نامه شماره …… اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوی نمودم . متاسفانه حدود 6 ماه است که ایشان بدون عذر موجه و بدون اذن از اینجانب اقدام به ترک منزل نموده است و بنده اقدام به ارسال اظهارنامه رسمی به ایشان نمودم و تقاضا نمودم که ظرف یک هفته به منزل مراجعت نماید اما ایشان هیچ توجهی به تقاضا های مکرر بنده تا به حال نداشته است لذا با توجه به مطالب فوق الذکر و ادله استنادی تقاضای صدور حکم الزام به تمکین ایشان را استدعا دارم.

2-اعسار از پرداخت مهریه

تعیین خواسته: اعسار از پرداخت مهریه

دلایل و منضمات دادخواست: 1-دادنامه شماره….2-فیش حقوقی3-قرم معرفی اموال 4-شهادت نامه شهود

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب در تاریخ….. به موجب عقد نامه شماره…… اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوی نمودم. متاسفانه ایشان در تاریخ….. اقدام به طرح دعوی مبنی بر مطالبه مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی نمود که به موجب دادنامه اصداری از آن شعبه محترم به شماره…… اینجانب محکوم به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار آزادی شدم. از آنجائی که اینجانب در حال حاضر شغلی نداشته  و با توجه به هزینه های بالای زندگی توان پرداخت یکجای مهریه همسر خویش را ندارم لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه را استدعا دارم.

3- صدور حکم به حضانت

تعیین خواسته:صدور  حکم  حضانت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:1-عقد نامه 2-گواهی پزشکی قانونی 3-شناسنامه خواهان

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب به موجب عقد نامه شماره ….. اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده دعوی نمودم . متاسفانه ایشان در تاریخ ….. اقدام به ترک زندگی مشترک نمود و فرزند 4 ساله مشترک مان به نام…. را نیز بدون اذن از اینجانب با خود برد . ایشان در تاریخ……. فرزند مشترک مان را به اینجانب تحویل داد که بعد از تحویل گرفتن فرزند متوجه آثار ضرب و جرح روی بدن وی شدم و فرزندم در شرایط بسیار نامساعد روحی  بسر می برد . همسر اینجانب شرایط روحی و روانی لازم را جهت نگهداری فرزند مشترک مان را ندارد لذا جهت حفظ جان فرزندمان با توجه به گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آثار ضرب و جرح تقاضای صدور حکم حضانت به نام اینجانب را استدعا دارم.

4-سلب حضانت و سرپرستی فرزند و تحویل آن به اینجانب

تعیین خواسته: -سلب حضانت و سرپرستی فرزند و تحویل آن به اینجانب

دلایل و منضمات استنادی:1-عقد نامه 2-شهادت نامه شهود 3-شناسنامه و کارت ملی خواهان

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب به موجب عقد نامه شماره …. اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوا نمودم در طول مدت زندگی مشترک صاحب 1 فرزند به نام….. شده ایم متعاقب بروز اختلافات و صدور گواهی عدم امکان سازش طی شماره ….. از شعبه … دادگاه خانواده…… در دفتر خانه شماره …. صیغه طلاق جاری شد و از یکدیگر جدا شدیم . نظر به عدم صلاحیت اخلاقی خوانده دعوی و عدم مواظبت وی از فرزند مشترک مان صحت جسمانی و اخلاقی طفل در معرض خطر است که شهودی  حاضر به اداء شهادت جهت اثبات این امر در جلسه دادگاه هستند . فلذا به استناد مواد 1173 و 1175 قانون مدنی صدور حکم بر سلب حضانت خوانده و اعطاء حق حضانت به اینجانب مورد استدعاست.

5-صدور گواهی عدم امکان سازش

تعیین خواسته:صدور گواهی عدم امکان سازش

دلایل و منضمات:1-عقد نامه 2-مدارک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانبه به موجب عقد نامه شماره ….. اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوی نمودم حاصل این ازداواج یک فرزند دختر به نام………. می باشد . نظر به سوء معاشرت خوانده دعوی و عدم توافق اخلاقی در ادامه زندگی مشترک و حصول شروط مقرر در عقد نامه ازدواج و وجود عسر و حرج . مستنداً به مواد 1132.1130.1119 قانون مدنی صدور حکم گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعاست.

6- مطالبه مهریه

تعیین خواسته:مطالبه مهریه

دلایل و منضمات:عقدنامه

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

اینجانبه به موجب عقد نامه شماره ….. مورخ ….. اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوا نمودم نظر به اینکه مهریه مقرر در عقد نامه ی مذکور به میزان…. سکه تمام بهار آزادی می باشد که کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه است. فلذا مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت …….. تعداد سکه تمام بهار آزادی را در حق اینجانب را استدعا دارم.

7-الزام به تهیه مسکن

تعیین خواسته:الزام به تهیه مسکن(از نفقه)مقوم به ……….ریال

دلایل و منضمات:1-تصویر مصدق عقد نامه 2-شهادت نامه شهود

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب به موجب عقد نامه شماره …… اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوی نمودم . نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر است و از طرفی تامین مسکن نیز از جمله موارد نفقه متعلقه می باشد و خوانده به خوانده به تهیه مسکن مناسب اقدام نمی نماید و سکونت در منزل فعلی موجب ضرر جانی و مالی و شرافتی است . فلذا مستند به مواد 1107 و 1115 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تهیه مسکن متناسب در حق اینجانب مورد استدعاست.

8-مطالبه نفقه ایام زوجیت

تعیین خواسته: مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان     ریال

دلایل و منضمات: 1-عقدنامه 2-شهادت نامه شهود 3-کارشناسی 4-مدارک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماٌ اینجانب به موجب عقد نامه شماره ….. اقدام به عقد ازدواج دائم به خوانده محترم دعوی نمودم نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خوداری می نماید . فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ…… تا تاریخ……. به مدت …… ماه(تا زمان اجرای دادنامه) در حق اینجانب مورد استدعاست.

9-استرداد جهیزیه

تعیین خواسته:استرداد جهیزیه مقوم به ……… ریال

دلایل و منضمات:1-عقد نامه 2-لیست جهیزیه

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانبه به موجب عقد نامه شماره…… اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوی نمودم . نظر به اینکه جهیزیه مطابق با لیست جهیزیه پیوستی و فاکتورهای خرید متعلق به اینجانبه می باشد تقاضای محکومیت خوانده دعوی مبنی بر  استرداد جهیزیه اینجانبه  مورد استدعاست.

10-نمونه اظهار نامه تمکین

مخاطب محترم با سلام و عرض ادب

از آنجائی که شما مطابق با عقد نامه شماره….. همسر شرعی و دائمی اینجانب می باشید متاسفانه در مورخ….. بدون اذن و اجازه اینجانب و بدون دلیل موجه اقدام به ترک زندگی مشترک نموده اید

و با توجه به درخواست های مکرر اینجانب حاضر به بازگشت به منزل نمی باشید لذا بدینوسیله به شما اخطار می نمایم که ظرف مهلت 10 روز به منزل مشترک مراجعت نمایید در غیر این صورت اقدامات قانونی را از طریق مراجع قضایی به طرفیت شما انجام خواهم داد.

11-استرداد هدایای دوران نامزدی

تعیین خواسته: مطالبه هدایای دوران نامزدی مقوم به ………ریل

دلایل و منضمات:لیست هدایای تحویل داده شده2-فاکتور هزینه ها3-استشهادیه4-شهادت شهود

ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب وفق توافق مورخ…. با خوانده محترم تمهید مقدمات امر ازدواج اقدام کرده ام. نظر به اینکه متعاقب توافق با خوانده برای ازدواج و تقدیم هدایایی به شرح لیست ضمیمه. متاسفانه نامبرده از انجام وصلت با اینجانب استنکاف نمود فلذا مستند به ماده 803و1307 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن عین هدایای تقدیمی مورد استدعاست.

12-ملاقات فرزند

تعیین خواسته:ملاقات فرزند

دلایل و منضمات:1-عقد نامه 2-حکم طلاق

 ریاست محترم شعبه 1 مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

با سلام و عرض ادب

اینجانب به موجب عقد نامه شماره….. اقدام به عقد ازدواج دائم با خوانده محترم دعوی نمودم حاصل این ازدواج یک فرزند به نام این می باشد نظر به تحقق متارکه بین اینجانبان در دفتر خانه شماره …. طی سند طلاق شماره…… . مستند به ماده 1174 قانون مدنی صدور حکم محکومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند مذکور در زمان و مکان مناسب مورد استدعاست.

در دعاوی حقوقی سخنی از جرم جنایت و بزهکاری نیست دعاوی حقوقی شامل مشکلات اقتصادی افراد با یکدیگر یا شامل مشکلات اجتماعی یا خانوادگی آن ها می گردد ، که علت عمده مطرح شدن این دعاوی در مراجع قضایی عدم تعهد افراد نسبت به یکدیگر می باشد.  دعاوی حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می گردد ماننده مالی و غیرمالی یا منقول و غیر منقول یا تجاری و مدنی که توضیحاتی در خصوص هرکدام از این تفاوت ها در آینده ارائه خواهد شد.

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب